Agenda Ledenvergadering OSV’95 op 14 mei 2019

Aan de ereleden, stemgerechtigde leden en de ouders van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei, 20.00 uur in het Holstohus.

Agenda jaarvergadering 2019

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige jaarvergadering 2018
 6. Jaarverslag 2018 van de secretaresse
 7. Financieel verslag 2018 van de penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. Begroting
 11. Huldiging
 12. Aftredend en herkiesbaar, Rob Bosma en Anneke Altena
  (Tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het huidige bestuur.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Alle te behandelende stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage op de hierboven genoemde locatie.

Namens het bestuur van OSV ’95,
Orianda Koerhuis (secretaresse)
Anneke Altena (secretaresse)
Sietske van der Veer (technisch kaderlid)
Rob Bosma (penningmeester)