Algemene ledenvergadering 16 mei

Olst, mei 2017

Aan de ereleden, stemgerechtigde leden en de ouders van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei, 20.00 uur in het Holstohus.

Agenda jaarvergadering 2017

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de vorige jaarvergadering 2016
6. Jaarverslag 2016 van de secretaresse
7. Financieel verslag 2016 van de penningmeester
8. Verslag van de kascommissie
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10. Begroting
11. Huldiging
12. Aftredend en niet herkiesbaar, Ivonne Rijntjes en Jeroen van Dam
13. Een volgend persoon heeft zich gemeld om een niet herkiesbaar lid op te volgen. Dit is Orianda Koerhuis, zij is hiermee de door het bestuur voorgedragen kandidaat.
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het huidige bestuur.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Alle te behandelende stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage op de hierboven genoemde locatie.

Namens het bestuur van OSV ’95

Anneke Altena (secretaresse)