Gedragsregels en vertrouwenspersoon

OSV’95 hanteert een gedragscode voor de leden, leiders en begeleiders die namens de vereniging het sportaanbod uitvoeren. In gevallen waarin u van mening bent dat de gedragscode, zoals die hieronder is beschreven, niet nageleefd wordt kunt u contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Dit kunt u doen door te bellen met onze vertrouwenspersoon Aart Burgers telefoon: 06-22855117.

De volledige regeling rondom (seksuele) intimidatie is op te vragen bij het bestuur.

GEDRAGSCODE

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel
  noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de deelnemer niet zonder noodzaak of buiten
  familierelatie etc. bij hem/haar thuis.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten
  opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen
  begeleider en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer
  terughoudend en met respect omgaan met deelnemer en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer, tent, kamer recreactie-oord etc.
 7. De begeleider heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
  begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te
  treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

GEDRAGSREGELS

Wij vragen van alle medewerkers, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het
naleven van de gedragsregels.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
  binnen de vereniging
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
  persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.